Zakład Aktywności Zawodowej w Elblągu

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

Ogłoszenie

11.08.2015. Zamówienie na zakup laminatora zrealizowane będzie przez firmę CENTRUM PAPIERU z Krakowa.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DO 30.000 EUR

Zakup, transport, instalacja laminatora wielkoformatowego HOT (1600 mm).

Zamawiający:

ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W ELBLĄGU
ul. Rawska 3
82-300 Elbląg
NIP
578 28 62 651

1.Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie laminatora i jego instalacja w miejscu wskazanym przez zamawiającego.

2. Zakres zamówienia obejmuje:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa laminatora i jego instalacja w ZAZ – PRACOWNIA WYDAWNICZO – REKLAMOWA, ul. Rawska 3 w Elblągu oraz przeszkolenie z obsługi urządzenia.
Parametry Laminatora:
- Laminator wielkoformatowy, szerokość laminatu max - 1600 mm,
- rodzaj laminacji – na ciepło/zimno
- temperatura laminowania do 60 °C
- czas nagrzewania ( w min) - 5
- system podgrzewania rolek – wewnętrzny
- zużycie energii (W) – 70
- średnica glizy laminatu – 75 mm
- średnica wałka – 130 mm
- praca urządzenia nie może wywoływać szkodliwego wpływy na pracownika w pomieszczeniu zamkniętym oraz praca urządzenia nie może wymagać dodatkowych instalacji wentylacji.

3. Termin i miejsce realizacji zamówienia.
Zamówienie zostanie zrealizowane w ciągu 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy, Laminator powinien być dostarczony do pomieszczenia pracowni wydawniczo – reklamowej przy ul. Rawska 3 w Elblągu.

4. Opis sposobu obliczenia ceny.
1. W formularzu oferty należy podać cenę (brutto) wykonania zamówienia, cenę bez VAT
wykonania zamówienia oraz stawkę i kwotę VAT.
2. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z zakupem i dostarczeniem oraz instalacją laminatora we wskazanym miejscu.
3. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.

5. Opis  Kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty:
- Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert
określonego w ogłoszeniu o zamówieniu do 30 000 euro.
2.  Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował:
-  ceną (brutto) oraz sposobem dostarczenia i instalacji sprzętu.

6. Oferta musi:
a) zawierać  nazwę firmy, adres Wykonawcy,
b) być podpisana przez osobę / osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy oraz
opatrzona pieczęciami imiennymi osób upoważnionych (w przypadku braku pieczęci
imiennych podpisana czytelnie przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy).
-  Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
-  Oferty złożone po terminie składania nie będą rozpatrywane.
-  Ofertę należy złożyć drogą e-mailową pod adres annsalacka@wp.pl lub przesyłką pocztową.
-  Zamawiający wyklucza możliwość składania ofert za pomocą faksu.

7. Składanie ofert:

Ofertę należy złożyć do 10.08.2015r.
- ofertę można składać w formie pisemnej lub drogą elektroniczną:
a). oferty składane w formie pisemnej:
ofertę w zamkniętej kopercie należy składać w Zakładzie Aktywności Zawodowej, ul. Rawska 3 w Elblągu o ważności ofert decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego/ na
Zamkniętej kopercie z ofertą zaleca się umieścić opis:
OFERTA  - LAMINATOR WIELKOFORMATOWY.
b
). oferty składane drogą elektroniczną:
Ofertę  należy przesyłać na adres mailowy: annsalacka@wp.pl
- o ważności oferty decyduje data i godzina wpływu na podany wyżej adres
mailowy (oferty przesłane na inny adres mailowy nie będą rozpatrywane).
- oferta musi być w formie skanu oryginału i musi zawierać podpis osoby składającej
ofertę [TUTAJ],
- w temacie wiadomości zaleca się umieścić opis:
OFERTA  - LAMINATOR WIELKOFORMATOWY.

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami
:
Anna Sałacka – Kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej w Elblągu.
annsalacka@wp.pl, Tel. 55/233 81 18 lub 55/233 80 31.
Wszelka korespondencja może być przekazywana w formie pisemnej lub drogą elektroniczną.

Wzór umowy lub istotne postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy albo ogólne warunki umowy określające warunki realizacji zamówienia, po dokonaniu
wyboru wykonawcy NIE podlegają zmianom.
Zamawiający przekazuje wzór umowy stanowiący Załącznik nr 2 do ogłoszenia.

8. INFORMACJE DODATKOWE
1. Zamawiający wymaga, aby złożona przez Wykonawcę oferta stanowiła ofertę handlową, na
Podstawie, której Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej.
2. Zamawiający informuje, że wykonawca zamówienia zostanie poinformowany drogą e – mailową. Zawiadomienie o wyniku postępowania zostanie zamieszczone na
stronie internetowej Zamawiającego  www.zazerkon.elblag.com.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie.
Zamawiającego.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany w treści niniejszego ogłoszenia przed
terminem składania ofert, a także prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny
oraz prawo do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru ofert.
4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień i
dodatkowych informacji dotyczących treści złożonych ofert.

Załączniki
- Załącznik nr 1
- formularz oferty
- Załącznik nr 2
- wzór umowy.


ZAPYTANIE O CENĘ


W związku z poszukiwaniem dostawców na art. spożywcze do jadłodajni Elblążanka, prowadzonej przez Zakład Aktywności Zawodowej w Elblągu, zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej.

W załączeniu specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
specyfikacje (.rar)


Anna Sałacka
Kierownik ZAZ


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Nazwa i adres zamawiającego.
   ERKON Zakład Aktywności Zawodowej, 82-300 Elbląg, ul. Rawska 3, tel. (55) 233 81 18, faks (55) 233 81 18.
2. Tryb udzielenia zamówienia.
   Zapytanie o cenę.

   Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r.
   Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).
3. Opis przedmiotu zamówienia:
      I. nazwa przedmiotu zamówienia: dostawa artykułów żywnościowych do jadłodajni „Elblążanka” prowadzonej przez Zakład
         
Aktywności Zawodowej w Elblągu,
     
II. nazwa i kod przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień:
         
- jaja 03142500-3,
         
- pieczywo 15811000-6,
         
- różne produkty spożywcze 15800000-6,
         
- mięso 15110000-2,
         
- warzywa w tym przyprawy 03221000-6,
        
- ryby mrożone 15221000-3,
        
- produkty głęboko mrożone 15896000-5,
   
III. przedmiot zamówienia obejmuje:
         
- sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych do jadłodajni „Elblążanka” prowadzonej przez Zakład Aktywności             Zawodowej w Elblągu przy ul. Winnej 9,
         
- rodzaj oraz planowana ilość artykułów żywnościowych objętych postępowaniem określona jest w:
           
- formularzu cenowym dla CZĘŚCI I – Artykuły spożywcze i warzywa + przyprawy.pdf
            
- formularzu cenowym dla CZĘŚCI II – Artykuły spożywcze.pdf
            
- formularzu cenowym dla CZĘŚCI III – Drób.pdf
            
- formularzu cenowym dla CZĘŚCI IV – Mięso.pdf
            
- formularzu cenowym dla CZĘŚCI V – Nabiał.pdf
            
- formularzu cenowym dla CZĘŚCI VI – Mrożonki.pdf
            
- formularzu cenowym dla CZĘŚCI VII – Ryby.pdf
            
- formularzu cenowym dla CZĘŚCI VIII – Jaja.pdf
            
- formularzu cenowym dla CZĘŚCI IX – Pieczywo.pdf
         
- wszystkie artykuły żywnościowe objęte przedmiotem zamówienia muszą być świeże, o odpowiednim terminie             przydatności do spożycia i jakości zgodnej z obowiązującymi normami jakościowymi,
         
- sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych będą realizowane w ilościach określonych w zleceniach
            
zamawiającego przekazywanych wykonawcy faksem lub telefonicznie,
         
- czas dostawy zleconej partii artykułów żywnościowych nastąpi w terminie ustalonym z pracownikiem zamawiającego, nie
            
później jednak niż w ciągu 24 godzin od otrzymania zlecenia od zamawiającego, przy uwzględnieniu:
            
- w przypadku CZĘŚCI I – Artykuły spożywcze i warzywa – dostaw do godz. 9:00,
            
- w przypadku CZĘŚCI II – Artykuły spożywcze i przyprawy – dostaw do godz. 9:00,
            
- w przypadku CZĘŚCI III – Drób – dostaw do godz. 7:00,
            
- w przypadku CZĘŚCI IV – Mięso – dostaw do godz. 7:00,
            
- w przypadku CZĘŚCI VIII – Jaja – dostaw do godz. 10:00,
         
- przedmiot zamówienia będzie dostarczany zgodnie z zasadami HACCP i GHP (Dobrej Praktyki Higienicznej) oraz w sposób
            
zapewniający utrzymanie ciągu chłodniczego od wykonawcy do zamawiającego, środkiem transportu posiadającym
            
aktualną książkę kontroli sanitarnej,
         
- wykonawca zapewni rozładunek dostarczonych artykułów żywnościowych do magazynu zamawiającego,
         
- dostawa artykułów żywnościowych nastąpi transportem wykonawcy i na koszt wykonawcy,
       
    w przypadku niezrealizowania w czasie obowiązywania umowy planowanych ilości artykułów żywnościowych
            
w poszczególnych CZĘŚCIACH zamówienia, wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

     
I. o udzielenia zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo
        
zamówień publicznych,
    
II. wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące
        
wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców występujących wspólnie.

5. Opis sposobu przygotowania ofert:

     
I. oferta musi zawierać: a) wypełnione formularze cenowe odpowiadające częściom zamówienia, na które wykonawca składa
        
ofertę,
    
II. treść złożonej oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
   
III. ofertę należy przygotować w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką,
   
IV. ofertę składa się w formie pisemnej,
    
V. formularz oferty i załączniki do oferty muszą być podpisane przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli
        
w imieniu wykonawcy, upoważnienie powinno być dołączone do oferty o ile nie wynika z dokumentów do niej załączonych,
   
VI. wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę/osoby upoważnione do składania
        
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy,
  
VII. każdy wykonawca może złożyć jedną ofertę,
 
VIII. koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi wykonawca,
   
IX. opis sposobu złożenia oferty:
        
a) kompletną ofertę należy umieścić w kopercie i zaadresować:

           ERKON ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
        ul. Rawska 3
        82-300 Elbląg
        Oferta
        „Dostawa artykułów żywnościowych”

          
            
Lub można przesłać e-mailem: zaz.elblag@interia.pl z dopiskiem „Dostawa artykułów żywnościowych”
        
b) koperta oprócz opisu j/w powinna zawierać nazwę i adres wykonawcy.

6. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
   miejsce i termin składania ofert: Zakład Aktywności Zawodowej, ul. Rawska 3, 82-300 Elbląg
7. Opis sposobu obliczenia ceny:

      I.
cena oferty musi obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi
         
przez zamawiającego,
  
  II. cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej
         
specyfikacji, cenę poszczególnych artykułów żywnościowych zaś w formularzu cenowym odpowiadającym CZĘŚCI lub
         
CZĘŚCIOM, na które wykonawca składa ofertę,
   
III. cena musi być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,

8. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia

   
publicznego:

      
I. w zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający poinformuje wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia
         
umowy,
   
 II. osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich
         
umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikało z dokumentów załączonych do oferty.

9. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:

       CZĘŚĆ I – Artykuły spożywcze i warzywa,
       CZĘŚĆ II – Artykuły spożywcze i przyprawy,
       CZĘŚĆ III – Drób,
       CZĘŚĆ IV – Mięso,
       CZĘŚĆ V – Nabiał,
       CZĘŚĆ VI – Mrożonki,
       CZĘŚĆ VII – Ryby,
       CZĘŚĆ VIII – Jaja,
       CZĘŚĆ IX – Pieczywo.

10. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą.
   
 Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.
11. Aukcja elektroniczna.
   
 Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego